رقابت در بازاری پر از رقیب

رقابت در بازاری پر از رقیب

شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر موفق شد تایید ممیزی فنی شرکت مهرکام پارس ایران خودرو را برای تولید برخی از قطعات خورو کسب

نماید. این خبر زمانی اهمیت خود رانشان می دهد که از تعداد شرکت های رقیب و تلاش بی امان آنها برای دریافت این تاییدیه مطلع باشیم.

باتوجه به وجود ماشین آلات تزریق و تجهیزات جانبی در شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر و عدم استفاده از این امکانات، راه اندازی این ماشین آلات و تولیدی نمودن کارخانه تزریق در دستور کار شرکت قرار گرفت، لذا برای شروع کار می بایستی برنامه ریزی لازم جهت راه اندازی ماشین آلات با قالب های تزریق انجام پذیرد. برای تحقق این امر و استراتژی سازمان برای بالا بردن سطح دانش فنی و مهارت های لازم جهت تولید آتی قطعات پلاستیکی مورد نیاز صنایع کشاورزی و بخصوص قراردادهای نمایندگی انحصاری تولید تحت لیسانس شرکت های PETERSIME و SKA با توجه به حضور نفرات باتجربه بالا در صنایع خودرو کشور که در حال حاضر با شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر همکاری دارند، مذاکرات لازم با شرکت مهرکام پارس از شرکتهای عظیم گروه صنعتی ایران خودرو بعمل آمده و شرکت موفق به جلب نظر فنی و کار شرکت مهرکام پارس برای تولید قطعات پلیمری خودرو گردید. ورود به عرصه تولید قطعات خوردو باتوجه به الزامات تخصصی این صنعت موجب برشد دانش فنی شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر خواد گردید. با دریافت تأییدیه های مورد نیاز این صنعت نه تنها اطمینان شرکت های طرف خارجی برای تولید قطعات فعلی جلب می گردد، بلکه همکار با سایر شرکت های خارجی در این زمینه نیز میسر می گردد.