سمینار 2

سمینار 2

سمینار 

 سمینار استراتژی ها و تکنولوژی های نوین پیترسایم در ایران - 22 مهر ماه 1392 در هتل المپیک